Mijn ambities voor Europa

 

 

In 2014 heb ik mij kandidaat gesteld voor het Europees Parlement. Ik vind het belangrijk dat er de komende jaren hard wordt gewerkt aan de verdere vormgeving van één Europa met een sterke interne Europese markt. Want alleen zo kan Europa de concurrentie aan met grootmachten als de Verenigde Staten en China. Ik steek daarvoor graag mijn handen uit de mouwen.


Daarnaast ga ik de strijd aan met geldverspillende activiteiten van Europa. Kijk alleen al naar de kosten die het Europees Parlement maandelijks verspilt, door op en neer te pendelen tussen Brussel en Straatsburg. Dat is niet goed voor het toch al bureaucratisch imago van het Europees Parlement.


Mensen zeggen vaak dat het EU-lidmaatschap ons land alleen maar geld kost, omdat we geld zouden pompen naar andere lidstaten die minder ontwikkeld zijn. Ik begrijp die kritiek. Daarom wil ik in Brussel korte metten maken met structuurfondsen en subsidies voor vaak onzinnige projecten, die vaak directe inkomenssteun voor andere landen inhouden. Dat geld kan veel beter worden geïnvesteerd in innovatie.


Ik wil ook goede verbindingen leggen en in stand houden tussen Brussel en het Nederlandse bedrijfsleven. Ondernemers moeten alle ruimte krijgen om te groeien, want zij zijn het die de banen creëren. We moeten het onze ondernemers makkelijker maken, bijvoorbeeld door onnodige en dubbele regels zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.


Ik zet mij in het Europees Parlement in voor al die Nederlandse ondernemers, die met hun ambitie, lef en creativiteit zorgen voor werkgelegenheid in Nederland. Ik denk aan de paprikateler uit het Westland, die in Italië flink zaken doet. De transportondernemer uit Brabant, die heel Europa als werkgebied heeft. En een oer-Hollands winkelbedrijf zoals Hema dat de markt verovert in landen als Frankrijk en Spanje. Want het is niet de overheid die banen creëert, dat doen al deze hardwerkende ondernemers in ons kleine Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie. Het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder natuurlijk ook het midden- en kleinbedrijf, kan op mijn inzet rekenen.


 

Portefeuilles

In het Europees Parlement ben ik lid van een aantal commissies en delegaties. In een commissie worden voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen en eigen initiatieven van commissieleden behandeld. Delegaties onderhouden de contacten van het Parlement met landen buiten Europa. Namens de ALDE-fractie (Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa), waarvan ik samen met mijn VVD-partijgenoten Hans van Baalen en Jan Huitema deel uitmaak, praat en beslis ik mee over onderwerpen en ontwikkelingen die Europa, en dus ook Nederland, direct aangaan.

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)
Deze commissie houdt zich bezig met de economische en monetaire unie (EMU), de regelgeving inzake financiële diensten, het vrije verkeer van kapitaal en betalingen, belastingen en mededingingsbeleid en het internationale financiële stelsel. Het is een voor Nederland belangrijke commissie waarin ik met mijn financiële achtergrond helemaal op mijn plaats ben. 

Commissie Industrie, Technologie, Research en Energie (ITRE)
In deze commissie zet ik mij vooral in om voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven een gelijk speelveld te creëren, zodat zij de concurrentie goed aankunnen. Daarvoor is een goede industrie politiek, volop kansen voor innovatie en een verstandig energiebeleid nodig.

Commissie Taxation (TAXE)
Dit is een tijdelijke commissie die belastingovereenkomsten (zogenoemde tax rulings) onderzoekt. De commissie doet aanbevelingen om belastingontwijking door multinationals te voorkomen. Aanleiding voor de oprichting van de TAXE-commissie was de onthulling in november 2014 over belastingontwijking in Luxemburg en andere lidstaten.

Delegatie voor betrekkingen met India
Ik ben één van de twee vice voorzitters van de delegatie voor betrekkingen van het Europees Parlement met India. Deze delegatie houdt regelmatig bijeenkomsten in Brussel om ontwikkelingen in de relatie tussen de EU en India te onderzoeken, in het bijzonder de onderhandelingen over de EU-India Vrijhandelsovereenkomst.

Delegatie in de Parlementaire Vergadering ACS-EU
Ik ben plaatsvervangend lid van de delegatie in de Parlementaire Vergadering Afrika, Caribisch Gebied, Stille Oceaan – Europese Unie. In deze delegatie wordt de nadruk gelegd op een nauwe samenwerking met deze ACS-landen, het verbeteren van de levensstandaard en economische ontwikkeling en het bevorderen van de mensenrechten en democratie in deze landen.

Financial Assistance Working Group
Namens de ALDE ben ik lid van de Financial Assistance Working Group (FAWG). Deze werkgroep ziet vanuit het Europees Parlement toe op de implementatie van de macro-economische aanpassingsprogramma's in Griekenland en Cyprus en op de situatie in ex-programmalanden (Portugal, Ierland).

Economie en interne markt

Europa moet werken voor onze ondernemers en niet andersom. Mijn belangrijkste agendapunt is de economie. Een goed draaiende Europese economie levert banen op. Alleen als bedrijven kunnen groeien, komt er meer werkgelegenheid.


Om de Europese, en daarmee de Nederlandse, economie zo goed mogelijk te laten werken heeft Europa vooral een zeer goed functionerende interne markt nodig: om een gelijk speelveld voor onze ondernemers te creëren en om gunstige handelsverdragen met andere landen af te sluiten.


Voor de VVD-fractie is de interne markt één van de belangrijkste redenen voor Europese samenwerking. We zien dat er nog veel te veel obstakels zijn binnen die interne markt. Bijvoorbeeld het feit dat ondernemers die over de landsgrenzen zaken willen doen, 28 verschillende BTW-formulieren moeten invullen. Want iedere lidstaat heeft op dit moment nog zijn eigen BTW format. Dat is niet meer van deze tijd!


De Europese Commissie heeft gelukkig een strategie gepresenteerd om een aantal praktische actiepunten uit te voeren die de interne markt verder vervolmaken. Ik zit daar bovenop en probeer nieuwe, overbodige regelgeving door de Commissie tegen te houden en goede aanvullingen in te dienen.
Digitale interne markt

De groei van de elektronische handel is goed voor de economie. Daarom moet de Europese digitale interne markt ook verder worden verbeterd. Het moet makkelijker worden om online aankopen te doen in andere EU-landen. In een goed werkende digitale interne markt is er sprake van gezonde concurrentie, wat zorgt voor lagere prijzen voor de consument. Bovendien hebben producenten een groter afzetgebied. In de ITRE commissie zet ik mij daarvoor in, onder andere door tegenstrijdige en onwerkbare wetgeving en voorschriften tegen te gaan.

Het faciliteren van internethandel over de grens is het belangrijkste doel van de digitale interne markt. Er is veel nodig om dit succesvol te kunnen doen. Er moet bijvoorbeeld eenzelfde BTW tarief gaan gelden voor ’online’ en ‘offline’ goederen. Ook de huidige situatie, waarin er 28 verschillende BTW formulieren zijn binnen de EU, moet opgelost worden. Er moet een gezamenlijk format voor de BTW aangifte komen, zodat geld verdienen in het buitenland minder gedoe oplevert.

Daarnaast moet er binnen Europa niet op geografische locatie worden gediscrimineerd. Ik wil dat consumenten ononderbroken kunnen blijven bellen als ze binnen Europa de grens over rijden. Door amendementen die ik indiende, zal in de toekomst Europees telefoonverkeer feilloos van het ene naar het andere land overgaan. Het is echt niet meer van deze tijd om een telefoongesprek te moeten afbreken omdat je toevallig een landsgrens overgaat!

Regelgeving

Op terreinen waar de EU niet duidelijk iets toevoegt, zoals op het gebied van onderwijs en cultuur, blijft Nederland zelf aan zet. Want wij weten zelf het beste hoe we onze kinderen willen opleiden en hoe we cultuur beleven. Sinds ik in het parlement zit, heb ik al veel slechte regelgeving werkbaarder gemaakt en onnodige regelgeving tegengehouden. Ik ga voor een rank en slank Europa. Daarom ben ik blij met de zogenoemde 'Betere Regelgeving Agenda' van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans. Die is erop gericht om Europese regelgeving die wèl nuttig is, structureel te verbeteren en werkbaarder te maken en een overkill aan regeltjes te voorkomen. Het is belangrijk dat wetgeving van te voren getoetst wordt op de uitwerking in de praktijk. Niet alleen door ambtenaren in Brussel, maar juist door technische experts en mensen uit de praktijk. In Nederland hebben we harde doelstellingen om de administratieve lastendruk naar beneden te  brengen; daar kan Europa iets van leren.

 

Innovatie

Binnen de Commissie ITRE houd ik mij vooral bezig met onderzoek, innovatie en ruimtevaart. Innovatie is één van de beste bestemmingen van ons geld. Daarbij is het belangrijk dat er wordt ingezet op excellentie. Bij de verdeling van de gelden van het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 moeten we daarvoor voortdurend knokken. Veel collega's willen dit geld met 'verdelende rechtvaardigheid' over Europa uitsmeren, maar ik wil inzetten op onderzoeksvelden die echt potentie hebben en daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van onze Europese concurrentiekracht. Voor andere projecten zijn specifieke gelden vanuit het Europees Structuurfonds (ESF) beschikbaar.

Ruimtevaart

Ruimtevaart is een sector van de toekomst, die onze samenleving veel economische voordelen kan opleveren. Hiervoor is het wel belangrijk dat we er op de juiste manier mee omgaan. De EU heeft geïnvesteerd in de ruimtevaartprogramma's Galileo (navigatie) en Copernicus (aardobservatie). Een goed deel van de satellieten hangt al in de lucht, maar om er de vruchten van te plukken moeten we goed gebruik kunnen maken van de gegevens die ze naar de aarde sturen. Ik zet mij hiervoor in, want alleen zo kunnen ondernemers onze economie laten groeien met innovatieve producten als smartphone applicaties of 'connected cars'.

Big Data

Door de digitalisering van de samenleving genereren we met elkaar steeds meer data. De hoeveelheid data die wordt opgeslagen groeit steeds sneller. Naast opslaan is ook het analyseren van die data belangrijk, voor bijvoorbeeld marketing en andere economische doeleinden. Met succesvolle 'text & datamining' kun je de hoeveelheid data, die door zijn grootte bijna onbeheersbaar is geworden, goed gebruiken. Je kunt patronen ontdekken, er veel uit leren en er innovatie mee faciliteren. Big Data technologie kan bovendien helpen met het benutten van de grote stroom gegevens die satellieten naar de aarde sturen. Belangrijk bij deze ontwikkelingen vind ik dat de privacy van mensen te allen tijde goed wordt beschermd.

Open science

Open science gaat over het verbeteren van toegang tot wetenschappelijke informatie om innovatie in de samenleving te stimuleren. Dat is belangrijk voor ons, want Nederland is bij uitstek een kenniseconomie. De 'open science cloud' is een goed initiatief waar de Europese Commissie nu mee bezig is. Het is in de toekomst wellicht zelfs mogelijk om een back-up van de gegevens van de zwarte dozen van vliegtuigen in de cloud op te slaan, zodat we na een crash geen weken hoeven toe zoeken!

 

Energie

Op het gebied van energie wil ik me sterk maken voor de verdere totstandkoming van de Energie-unie. Op deze portefeuille gaat het om complexe kwesties, zoals herziening van het ETS (handel in CO2-rechten) en energieonafhankelijkheid. Bij de ETS- herziening moeten we ervoor waken dat we de industrie wegjagen uit Europa. Het is positief dat er nu over de vermindering van de uitstoot van CO2 een internationale afspraak ligt en dat we kunnen toewerken naar een wereld met een gelijkspeelveld voor bedrijven.


Met betrekking tot energieonafhankelijkheid willen we in Europa minder afhankelijk worden van import van gas en olie uit Rusland en het Midden-Oosten. In de wateren rondom Cyprus bijvoorbeeld, zijn nieuwe gasvelden ontdekt. Het is belangrijk dat die snel in productie komen. Dat geldt ook voor gasvelden voor de kust van Senegal. Als er van dat gas ter plekke LNG (vloeibaar aardgas) wordt gemaakt, dan versterkt dat ook Rotterdam als Europese LNG-hub. 

Belastingen

In het Europees Parlement wordt Nederland regelmatig op verwijtende toon omschreven als belastingparadijs. "You are stealing our money", hoor je Duitsers en Portugezen dan zeggen. Sommige Nederlandse Europarlementariërs roepen zelfs dat ze zich schamen voor hun eigen land. Dat gaat wel erg ver. Wat is er aan de hand?

Sinds 'Luxleaks', waarin geheime afspraken tussen de Luxemburgse belastingdienst en een groot aantal multinationals aan het licht kwamen, is er veel aandacht voor het onderwerp belastingontwijking. En terecht. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de schatkist. Jullie en ik, kleine en middelgrote bedrijven, maar multinationals net zo goed. We moeten voorkomen dat deze bedrijven door selectief te shoppen in de systemen van verschillende landen, uiteindelijk bijna geen belasting betalen. Om daar iets aan te doen, moeten alle landen met de billen bloot.

Ik ben lid van de speciale onderzoekscommissie Fiscale Rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE). Wij onderzoeken de tax rulings (belastingovereenkomsten) in alle 28 lidstaten. En doet Nederland het dan zo slecht? Vestigen buitenlandse bedrijven hun hoofdkantoren alleen bij ons vanwege gunstige belastingtarieven? Nee. Inmiddels is al gebleken dat de klagers boter op hun hoofd hebben. Alle landen maken dit soort afspraken. Daar zit het dus niet in.

Allerlei andere factoren spelen ook een rol bij ons vestigingsklimaat. De Rotterdamse haven en Schiphol zijn belangrijke toegangspoorten naar de rest van de wereld. Nederland staat laag op de corruptieladder. We hebben een hoog voorzieningenniveau. En wat door veel internationaal opererende bedrijven ook vaak wordt genoemd is dat wij allemaal Engels spreken. Er zijn in ons land speciale 'expat'-loketten, internationale scholen, de personeelsadministratie mag in het Engels en ga zo maar door. Kom daar in Italië of Griekenland maar eens om. Internationale concurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken zal er altijd blijven. Dat doet Nederland goed. Daar hoeven we ons zeker niet voor te schamen.

Belastingen zijn een bevoegdheid van de lidstaten zelf. Het gaat erom dat de 'excessen' worden aangepakt. Belastingontwijking, -ontduiking en -fraude kunnen alleen door coördinatie op internationaal niveau effectief worden bestreden.

Kapitaalmarkt

De crisis heeft ertoe geleid dat banken hun leningen aan bedrijven en huishoudens hebben teruggeschroefd: het is moeilijker om krediet te krijgen en als een bank een lening verstrekt is het vaak tegen strengere voorwaarden. Dit heeft het economisch herstel in Europa bemoeilijkt, aangezien 80% van alle funding voor de economie komt van banken. Slechts 20% wordt opgehaald in de kapitaalmarkten, door het uitgeven van aandelen of obligaties. De Europese Commissie is een initiatief gestart om die kapitaalmarkten te laten groeien.

Ik wil dat het makkelijker wordt voor bedrijven en personen in alle EU-landen, om toegang te krijgen tot kapitaalmarkten, zowel in eigen land als daarbuiten. Vooral MKB'ers moeten snel aan werkkapitaal en krediet kunnen komen. Investeerders in de markten (zoals pensioenfondsen of verzekeraars) moeten meer mogelijkheden krijgen om dit te kunnen doen.

Daarnaast moeten kleine bedrijven makkelijker naar de beurs kunnen gaan. Dit kan door de informatie die een klein bedrijf moet geven voor het uitgeven van aandelen (gebundeld in een zogenoemde prospectus) te beperken tot dat wat nuttig en noodzakelijk is. Dat maakt het voor beleggers eenvoudiger en goedkoper om een bedrijf te beoordelen.

 

Achter de schermen

 

 

 

Commissie- en plenaire vergaderingen, overleg met de fractie binnen de ALDE en de VVD, stukken lezen en columns schrijven, stemmingen, besprekingen met mijn eigen team, gesprekken met lobbyisten, deelnemen aan externe debatten en interviews met journalisten: een werkdag heeft vaak een volle agenda. Er wordt hard gewerkt aan een beter Europa.